top of page

O PROJEKCIE

Czym są larpowe piktogramy?

Uważamy, że istnieją tematy, którymi nie wolno zaskakiwać. Dlatego na bazie systemu PEGI powstały larpowe piktogramy - oznaczenia zawartości gry, które możesz ściągnąć za darmo z niniejszej strony i używać podczas swoich larpów.

 

Jak to działa?

Prowadzący larpa wybiera piktogramy dotyczące jego gry i umieszcza w dowolnym miejscu, gdzie natrafią na nie gracze (np.  w internecie, informatorze, itp.) 

Zainteresowani widzą, jakie elementy znajdą się w larpie. Jeśli nie mają nic przeciwko - biorą udział w grze. Jeśli z jakiegoś powodu wydaje im się ona nieodpowiednia, mogą zrezygnować.

Piktogramy umożliwiają dobranie larpa do indywidualnej wrażliwości gracza. Sprawiają, że nie musi on dopytywać prowadzącego o tematy, które mogłyby okazać się osobiste, bolesne lub krępujące. 

 

Co znajdę na piktogramach?

Grafiki określają między innymi poziom dotyku (no touch, no pain, full touch), poruszanie tematów kontrowersyjnych (dyskryminacja, odgrywanie seksu, odgrywanie przemocy, hazard, tematyka uzależnień, wulgarny język, obecność elementów obrzydliwych lub strasznych, wątki religijne) ograniczenia wiekowe (+18) lub wymagania dotyczące strojów. 

 

Kim jesteśmy?

Piktogramy powstały w marcu 2014 roku w Polsce, na potrzeby festiwalu larpowego Replay (replaylarp.pl). Pomysłodawcami systemu byli twórcy larpów - Zofia Urszula Kaleta oraz Krzysztof Maj. Całość przelał na papier Jeremiasz Bremer. O treści oznaczeń decydowali gracze w ankiecie na grupie FB: Larp Poland.

 

 

 

 

 

 

 

Kto tego używa?
Topic of bets and gambling.

Topic of bets and gambling.

The game incorporates the topic of bets and gambling. W grze pojawia się hazard.

18+

18+

Adult players only. Tylko dla pełnoletnich.

No touch (for all players)

No touch (for all players)

No touch (for all players) - no forms of direct physical contacts are permited. No touch (dotyczy wszystkich graczy) – nie są dopuszczalne żadne formy interakcji fizycznej.

No pain (for all players)

No pain (for all players)

No pain (for all players) - only the forms of direct physical contact that doesn't discomfort other players are permited. No pain (dotyczy wszystkich graczy) – dopuszczalny jest wyłącznie dotyk, który nie powoduje dyskomfortu u innego gracza.

Full touch (for all players)

Full touch (for all players)

Full touch (for all players) - all forms of physical contact are permited, including direct violence and sexual-oriented behavior. Full touch (dotyczy wszystkich graczy) – dopuszczalny jest dotyk w każdej formie, w tym przemoc bezpośrednia i zachowania o charakterze seksualnym.

Topic of religion.

Topic of religion.

The game incorporates the topic of religion. Gra porusza tematy regligijne.

Scenes of sexual intercourse.

Scenes of sexual intercourse.

The game may cointain scenes of sexual intercourse involving the players (using the mechanics provided). Odgrywanie scen seksu (przy użyciu mechaniki wskazanej przez prowadzącego).

Scenes of violence.

Scenes of violence.

The game may contain scenes of violence involving the players. Odgrywanie scen przemocy.

Topic of drugs and addiction.

Topic of drugs and addiction.

The game incorporates the topic of drugs and addiction. Gra porusza tematykę uzależnień.

Costumes needed.

Costumes needed.

Player-prepared costumes needed. Wymagane stroje.

Strong language.

Strong language.

The game may cointain strong and vulgar language. W grze przewidziane jest użycie wulgaryzmów.

Scary or disguisting elements.

Scary or disguisting elements.

The game may contain scary or disgusting elements. W grze mogą pojawić się straszne lub obrzydliwe elementy.

Topic of discrimination.

Topic of discrimination.

The game incorporates the topic of discrimination or taking advantages over someone. W grze pojawia się tematyka dyskryminacji bądź wykorzystania.

ABOUT THE PROJECT

What are larp pictograms?

We think there are topics that shouldn't be a surprise. That's why the PEGI system based pictograms came into existence - indications of the game's content that you can download for free from this site and use during your own larps.

 

How does it work?

Person in charge of a larp chooses pictograms suitable for his game and places them in any suitable place where players can see them (like an information sheet or a webpage and so forth).

Those interested can see for themselves what kind of elements are present in the game. If they're okay with all of it - they partake in the game. If for some reason they find it unsuitable, they can resign.

Pictograms make choosing larps based on individual player's sensitivity possible. The player no longer has to ask the director additional, sometimes personal, painful or embarassing questions.

 

What can I find in pictograms?

Our pictograms determine, among other things, the level of touch (no touch, no pain, full touch), inclusion of controversial topics (discrimination, roleplaying sex, violence, gambling, narcotics or alcohol, profanities, presence of disgusting or terrifying elements, religious topics), age restrictions (+18) or costume requirements.

 

Who are we?

Our pictograms were created in Poland in March 2014 for the needs of the Replay larp festival (replaylarp.pl), with Zofia Urszula Kaleta and Krzysztof Maj, larp creators, as their originators. The project took its final form on paper thanks to Jeremiasz Bremer. Signs and their meanings have been determined through a poll on the Facebook group, Larp Poland.

 

 

 

Who uses it?
bottom of page